REGULAMIN

Regulamin sklepu www.minibobo.pl

Dokonując zakupu użytkownik potwierdza iż zapoznał się w pełni z regulaminem i akceptuje jego warunki)
Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Mini Bobo, ul. Tomasza Zana 5, 44-270 Rybnik , w celu udzielenia odpowiedzi. Przysługuje mu prawo dostępu do jego danych osobowych.

§1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy MiniBobo , dostępny pod adresem internetowym www.minibobo.pl, prowadzony jest przez Marlenę Moskwa prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6423211894 | REGON: 380700125

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§2
Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.minibobo.pl

6. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto- konto klienta w sklepie. Są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

11. Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3
Kontakt ze Sklepem

1.Adres sklepu internetowego: ul. Tomasza Zana 5, 44-270 Rybnik

2.Adres e-mail: minibobo.pl@gmail.com

3.Numer telefonu: 728 855 482

4.Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach pon-pt 9:00-17:00, sob 9:00-13:00

§4
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji.

2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie e-mailu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto.

§5
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” i "Zamawiam";

2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - należy wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki i sposób płatności;

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;

6. Zamówienie należy opłacić w ciągu 2 dni roboczych (dotyczy przelewów tradycyjnych), w innym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

§6
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

a) Płatność z góry:
- Kurier Dpd - 13 zł 
- Paczkomaty 24/7 InPost - 11.99

b) Płatność za pobraniem:
- Kurier Dpd - 15 zł

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność za pobraniem

b) Płatność przelewem tradycyjnym

c) Płatności Blikiem

d) Szybkimi płatnościami internetowymi 
* Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
Dostępne rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie w zakładce "dostawy i płatności"

§7
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.

2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) Płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b)  Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności kurierowi.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej  - czas ten jest liczony od dnia wpłynięcia przelewu na konto Sprzedawcy.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „dostawy i płatności” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi.

3. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu płatności na wskazany numer konta, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Konsument powinien odesłać Produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru.

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§9
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu podanego w regulaminie.

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§11
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl